Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/hockeythai/domains/hockeythailand.com/public_html/hat/plugins/system/rokbox.php on line 85
Member
Wednesday, October 26, 2016
   
Text Size

ค้นหาข้อมูลของสมาคมฯ

Member

บัญชีรายชื่อและจำนวนสมาชิกสมาคม ฮอกกี้แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2557
 

1

001

สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี

สามัญ

สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

ศูนย์ฝึกกีฬามวกเหล็ก

 

 

ประธาน : นายกสมาคมกีฬาจังหวัด

 

 

 

ของทุกปี

หมู่4 ถนนมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

18180   โทรสาร : 036-226-119

2

002

ชมรมฮอกกี้กองทัพบก 

สามัญ

ชมรมฮอกกี้กองทัพบก 

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร 

 

 

ประธาน : ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

 

 

 

ของทุกปี

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 10800

 

 

(พล.ต. บุญสันติ  แสนสวัสดิ์)

 

 

 

 

โทรสาร : 036-212-430

3

003

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามัญ

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา

 

 

 

ของทุกปี

เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

 

 

 

 

 

 

 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4

004

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

สามัญ

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

 

วิทยาเขต สุพรรณบุรี

 

วิทยาเขต สุพรรณบุรี

 

ของทุกปี

เลขที่ 1 หมู่4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่

 

 

ประธาน : รองอธิการบดี 

 

ประสานงาน : นายสมชาย ประเสริฐศรี

 

 

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000

 

 

(นายสมชาย ประเสริฐศรี)

 

โทรศัพท์ : 084-439-1699

 

 

โทรศัพท์ : 035-545-744-5

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 035-555-263

 

                   

5

005

สโมสรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

สามัญ

สโมสรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัย

 

ของทุกปี

(ฝ่ายมัธยม)  ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน 

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ประสานงาน : อ.ธนยศ พุทธพงศ์

 

 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

 

(นายวันชัย  เมฆหิรัญศิริ)

 

โทรศัพท์ : 083-137-4449

 

 

โทรสาร : 02-218-2358

6

006

สโมสรฮอกกี้กองทัพเรือ

สามัญ

สโมสรฮอกกี้กองทัพเรือ

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนนายเรือ

 

 

ประธาน : พล.ร.ท. สมหมาย  ปราการสมุทร

 

 

 

ของทุกปี

เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท อ.ปากน้ำ จ.สมุปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

10270   โทรสาร : 02-475-3805

7

007

สโมสรโรงเรียนนายเรือ

สามัญ

สโมสรโรงเรียนนายเรือ

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนนายเรือ

 

 

ประธาน : น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต

 

 

 

ของทุกปี

เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท อ.ปากน้ำ จ.สมุปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

10270   โทรสาร : 02-475-3805

8

008

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตแห่ง -

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตแห่ง -

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ของทุกปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 

ประธาน : อาจารย์ใหญ่

 

 

 

 

เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

 

 

(น.ส. ดารณี  อุทัยรัตนกิจ)

 

 

 

 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 02-942-8093

9

009

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

สามัญ

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 

 

วิทยาเขต ชลบุรี

 

วิทยาเขต ชลบุรี

 

ของทุกปี

111 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง

 

 

ประธาน : รองอธิการบดี

 

 

 

 

อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000

 

 

(นายวิชัย  ศรีตะปัญญะ)

 

 

 

 

โทรสาร : 038-054-193

10

010

ชมรมฮอกกี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

ชมรมฮอกกี้สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

คณะครุศาตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

มหาวิทยาลัย

 

ของทุกปี

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

 

 

(ผศ.ดร. เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์)

 

ประสานงาน : ผศ.ดร. เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์

 

 

กรุงเทพมหานคร 10330

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 081-658-0731

 

 

โทรสาร : 02-218-2625

11

011

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามัญ

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ประธาน : นายอนันต์ โสภากุล

 

ประสานงาน : นายอนันต์ โสภากุล

 

ของทุกปี

เลขที่ 123 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 

 

 

 

 

โทรศัพท : 086-860-9459

 

 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 043-202-778

12

012

สโมสรทหารอากาศ

สามัญ

สโมสรทหารอากาศ

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 

 

ประธาน : ประธานอนุกรรมการแผนกฮอกกี้ ทอ.

 

 

 

ของทุกปี

สนามธูปเตมีย์ ถ.ลำลูกกา ต.คูคต 

 

 

(พล.อ.ต. ณพล  ฤาไชยคาม)

 

 

 

 

จ.ปทุมธานี 12130

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 02-534-1595   โทรสาร : 02-534-3710

13

013

สโมสรโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

สามัญ

สโมสรโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

พัฒนาและออกแบบโดย สำนักงาน

 

 

ประธาน : ประธานอนุกรรมการฮอกกี้โรงเรียนชุมพลฯ

 

ประสานงาน : ร.ต.สิทธิกร ขาวหิรัญ

 

ของทุกปี

สารสนเทศ (เพื่อพลาง) โรงเรียนชุมพล

 

 

(ร.ต.สิทธิกร ขาวหิรัญ)

 

โทรศัพท์ : 089-647-2675

 

 

ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 

 

 

 

 

 

 

51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20251

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 038-436-187

14

014

สโมสรโรงเรียนจ่าอากาศ

สามัญ

สโมสรโรงเรียนจ่าอากาศ

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

ประธาน : น.ต. สันติ  สอนดี

 

 

 

ของทุกปี

171/1 ม.10 กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 02-534-3773

15

015

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สามัญ

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรม

 

ประสานงาน : นายทนงศักดิ์ เผือกคล้าย

 

ของทุกปี

282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก 

 

 

(นายวีระศักดิ์  เนื่องแก้ว)

 

โทรศัพท์ : 084-016-4876

 

 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 02-310-8126

 

                   

16

016

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

สามัญ

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

 

 

วิทยาเขต อ่างทอง

 

วิทยาเขต อ่างทอง

 

ของทุกปี

เลขที่ 39 หมู่8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย 

 

 

ประธาน : รองอธิการบดี

 

ประสานงาน : นายสมยศ  วนิชาชีวะ

 

 

จ.อ่างทอง  14140

 

 

(นายสมยศ  วนิชาชีวะ)

 

โทรศัพท์ : 081-851-2919

 

 

โทรสาร : 035-866-240

17

017

ชมรมฮอกกี้กองพลทหารม้าที่ 2 รอ.

สามัญ

ชมรมฮอกกี้กองพลทหารม้าที่ 2 รอ.

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

กองพันทหารม้าที่ 25  ร.อ. ต.หนองปลาไหล 

 

 

ประธาน : พ.ท. เพิ่มศักดิ์  ขุนโขลน

 

 

 

ของทุกปี

อ.เมือง จ.สระบุรี  18000

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 036-390-907

18

018

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

 -

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน

 

 

บางขุนเทียน

 

บางขุนเทียน

 

ของทุกปี

เลขที่ 2 ถ.พระราม2 ซ. 69 แขวงแสมดำ 

 

 

 

 

ประสานงาน : นายกมล ชวนวัน

 

 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 086-907-8542

 

 

โทรสาร : 02-415-2312

19

019

ชมรมฮอกกี้นาวิกโยธิน

สามัญ

ชมรมฮอกกี้นาวิกโยธิน

16 May 04

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก

 

 

ประธาน : น.ต. ชาญณรงค์  อามพัฒน์

 

 

 

ของทุกปี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

 

 

 

 

 

 

 

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180

20

020

ชมรมฮอกกี้หน่วยบัญชาการต่อสู้ -

สามัญ

ชมรมฮอกกี้หน่วยบัญชาการต่อสู้ -

16 May 04

วันที่ 31 ธ.ค.

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

 

อากาศยานและรักษาฝั่ง

 

อากาศยานและรักษาฝั่ง

 

ของทุกปี

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

 

 

ประธาน : น.อ. ไพศาล  มีศรี

 

ประสานงาน : น.อ. ไพศาล  มีศรี

 

 

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 089-066-2565

 

 

โทรสาร : 038-305-366

21

021

ชมรมฮอกกี้กองเรือยุทธการ

สามัญ

ชมรมฮอกกี้กองเรือยุทธการ

16 May 04

วันที่ 31 ธ.ค.

กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ต.สัตหีบ

 

 

ประธาน : พล.ร.ต. ไพฑูรย์  ประสพสิน

 

ประสานงาน : พล.ร.ต. ไพฑูรย์  ประสพสิน

 

ของทุกปี

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 081-314-1930

 

 

โทรสาร : 038-738-975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

022

ชมรมฮอกกี้จามจุรี

สามัญ

ชมรมฮอกกี้จามจุรี

16 May 04

วันที่ 31 ธ.ค.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ประธาน : นายกฤตยลักษณ์  สิริพงศ์บุญสิทธิ

 

ประสานงาน : นายกฤตยลักษณ์  สิริพงศ์บุญสิทธิ

 

ของทุกปี

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 02-428-5848

 

 

กรุงเทพมหานคร  10330 

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 02-428-5848

23

023

ชมรมฮอกกี้นักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิต

สามัญ

ชมรมฮอกกี้นักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิต

27 Mar 08

วันที่ 31 ธ.ค.

เลขที่ 335 ซ.สุขสวัสดิ์ 40 แขวงบางปะกอก

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ของทุกปี

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

 

 

ประธาน : นายชนะกาญจน์  พินิจค้า

 

 

 

 

โทรสาร : 02-427-2554

24

024

ชมรมฮอกกี้ศิษย์เก่าพลศึกษา 

สามัญ

ชมรมฮอกกี้ศิษย์เก่าพลศึกษา 

13 Aug 08

วันที่ 31 ธ.ค.

เลขที่ 3/103 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ของทุกปี

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10220

 

 

ประธาน : ผศ. ระลึก  สัทธาพงศ์

 

ประสานงาน : ผศ.ระลึก สัทธาพงศ์

 

 

โทรสาร : 02-942-8093

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 081-812-3314

 

 

 

25

025

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

13 Aug 08

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

 

 

สระบุรี

 

สระบุรี

 

ของทุกปี

เลขที่ 42 หมู่ 4 ถ.สระบุรี-โคกกรุง 

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประสานงาน : นายจิรายุ ลิ่วศิริวงษ์เจริญ

 

 

ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

 

 

(นายธนิต  มูลสภา)

 

โทรศัพท์ : 085-179-1609

 

 

 

 

 

 

 

ประสานงาน : จ.ส.ต. ณรงค์ พระแก้ว

 

 

ประสานงาน : นายอาทิตย์ ผลาหาญ

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 086-391-9170

 

 

โทรศัพท์ : 080-290-0943

26

026

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

สามัญ

ชมรมกีฬาฮอกกี้ สถาบันการพลศึกษา

13 Aug 08

วันที่ 31 ธ.ค.

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพ

 

 

วิทยาเขต กรุงเทพ

 

วิทยาเขต กรุงเทพ

 

ของทุกปี

เลขที่ 69 หมู่3 ถ.รังสิต-นครนายก 

 

 

ประธาน : รองอธิการบดี

 

 

 

 

ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 

 

(นายวีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์)

 

 

 

 

โทรสาร : 02-546-1300

 

                   

27

027

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตแห่ง -

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตแห่ง -

13 Aug 08

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

 

ของทุกปี

วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา

 

 

กำแพงแสน

 

กำแพงแสน

 

 

การศึกษา  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน

 

 

ประธาน : อาจารย์ใหญ่

 

 

 

 

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140

 

 

(น.ส. มลิวัลย์  กาญจนชาตรี)

 

 

 

 

โทรสาร : 034-351-909

28

028

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

7 Oct 08

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

รามคำแหง

 

รามคำแหง

 

ของทุกปี

เลขที่ 2086 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก 

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 02-310-8369

29

029

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามัญ

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 Oct 08

วันที่ 31 ธ.ค.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ประธาน : นายรังสิมันต์  แสนภักดี

 

 

 

ของทุกปี

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง 

 

 

 

 

 

 

 

จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 053-221-285

30

030

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

30 Oct 08

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

 

 

เชียงใหม่

 

เชียงใหม่

 

ของทุกปี

เชียงใหม่   เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว 

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประสานงาน : อ.รังสิมันต์ แสนภักดี

 

 

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

 

(อ.ปทุมวดี  ศิริสวัสดิ์)

 

โทรศัพท์ : 081-345-3802

 

 

โทรสาร : 053-221-285

31

031

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

30 Oct 08

วันที่ 31 ธ.ค.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ขอนแก่น

 

ขอนแก่น

 

ของทุกปี

เลขที่ 123 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002

 

 

(นางพวงทอง  อ่อนจำรัส)

 

 

 

 

โทรสาร : 043-202-417

 

                   

32

032

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

22 May 09

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 

 

ประธาน : นายกิตติ  นวลประพันธ์

 

 

 

ของทุกปี

51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

 

 

 

 

 

 

 

จ.นนทบุรี  11120

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 02-583-7029

33

033

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม

22 May 09

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม

 

 

ประธาน : นายนิจรินทร์  ทองพิลา

 

ประสานงาน : นายเพทาย แสงทัพ

 

ของทุกปี

74/11 หมู่ 8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ 

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 089-764-4456

 

 

อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 02-966-7052

34

034

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

22 May 09

วันที่ 31 ธ.ค.

1/13 ถ.ปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ 

 

 

ประธาน : นายชัยสิทธิ์  ดอนท้วม

 

ประสานงาน : นายสุรศักดิ์ ธูสรานนท์

 

ของทุกปี

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 089-992-9055

 

 

โทรสาร : 02-434-9144

35

035

ชมรมฮอกกี้จังหวัดนราธิวาส

สามัญ

ชมรมฮอกกี้จังหวัดนราธิวาส

22 May 09

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

 

 

ประธาน : นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ

 

 

 

ของทุกปี

เลขที่ 29/2 ถ.อุปการวิทยา ต.รือเสาะออก

 

 

(นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม)

 

 

 

 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  96150

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 073-571-855

36

036

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สามัญ

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยราชภัฎ

22 May 09

วันที่ 31 ธ.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

 

 

อุตรดิตถ์

 

อุตรดิตถ์

 

ของทุกปี

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง

 

 

ประธาน : นายภาคภูมิ  โชคทวีพาณิชย์

 

 

 

 

จ.อุตรดิตถ์  53000

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 055-411-096 ต่อ 1312

37

037

ชมรมฮอกกี้จังหวัดเพชรบูรณ์

สามัญ

ชมรมฮอกกี้จังหวัดเพชรบูรณ์

30 Jul 09

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

 

 

ประธาน : นายอินทพร  จั่นเอี่ยม

 

ประสานงาน : นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์

 

ของทุกปี

เลขที่ 222 หมู่ 13 ถ.สระบุรี-หล่มสัก 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67250

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 056-564-489

38

038

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

12 Sep 09

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพฐ.

 

 

สพฐ. 

 

สพฐ.

 

ของทุกปี

หมู่2 บ้านซับบอน ต.หนองย่างเสือ 

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประสานงาน : นายชูชาติ อะโน

 

 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

 

 

(นายชูชาติ  อะโน)

 

โทรศัพท์ : 089-613-3300

 

 

 

39

039

ชมรมฮอกกี้จังหวัดสุรินทร์

สามัญ

ชมรมฮอกกี้จังหวัดสุรินทร์

12 Sep 09

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

 

 

ประธาน : นายสมเกียรติ  ช่วยชู

 

 

 

ของทุกปี

เลขที่ 139 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

32150   โทรสาร : 044-515-832

40

040

ชมรมสักทอง อุตรดิตถ์

สามัญ

ชมรมสักทอง อุตรดิตถ์

12 Sep 09

วันที่ 31 ธ.ค.

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 

 

 

ประธาน : นายกรรญ์ชวรรชณ์ ทรัพย์บุญส่ง

 

ประสานงาน : นายกรรญ์ชวรรชณ์ ทรัพย์บุญส่ง

 

ของทุกปี

865 ถ.เขาน้ำตก ต.ศรีพนมมาศ 

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 086-898-9190

 

 

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  53130

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 055-431-102

41

041

ชมรมฮอกกี้ตำบลโคกตะเคียน

สามัญ

ชมรมฮอกกี้ตำบลโคกตะเคียน

6 Apr 10

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 

 

 

ประธาน : นายโรจนชัย  มหรรทัศนพงฐ์

 

ประสานงาน : นายภาสกร เรืองใหม่

 

ของทุกปี

หมู่ที่ 5 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 087-231-8756

 

 

จ.สุรินทร์  32210

42

042

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนเทพศิรินทร์

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

17 Jul 10

วันที่ 31 ธ.ค.

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

 

 

ประธาน : นายสุรพล  นาคเกิด

 

 

 

ของทุกปี

เลขที่ 86 ม.2 ถ.กาญจนาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130

43

043

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสังขะ 

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนสังขะ

22 Aug 10

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนสังขะ 

 

 

ประธาน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ของทุกปี

213 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ 

 

 

(นายขันติ  จารัตน์)

 

 

 

 

จ.สุรินทร์  32150

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 044-571-662

 

                   

44

044

ชมรมฮอกกี้สโมสรตำรวจ

สามัญ

ชมรมฮอกกี้สโมสรตำรวจ

27 Dec 10

วันที่ 31 ธ.ค.

เลขที่ 84/1-2 ซ.เพชรบุรี ถ.เพชรบุรี

 

 

ประธาน : พ.ต.ท.สุรศักดิ์ กิติพงศ์พิทยา

 

ประสานงาน : พ.ต.ท.สุรศักดิ์ กิติพงศ์พิทยา

 

ของทุกปี

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 080-087-7998

 

 

 

45

045

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนลับแลพิทยาคม

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนลับแลพิทยาคม

18 Jan 11

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนลับแลพิทยาคม   

 

 

ประธาน : นายสุธีร์  บัวพิมพ์

 

ประสานงาน : นายสุธีร์  บัวพิมพ์

 

ของทุกปี

199 ม.13 ถ.อินใจมี ต.ฝายหลวง 

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 089-565-4340

 

 

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  53130

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 055-431-450, 055-453-460

46

046

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยราชภัฎ -

สามัญ

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยราชภัฎ -

4 May 11

วันที่ 31 ธ.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ของทุกปี

เลขที่ 1061 ถ.อิสรภาพ ซ.อิสรภาพ15

 

 

ประธาน : รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน

 

ประสานงาน : อ.วิกรม ศุขธณี

 

 

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 2703

 

 

10600   โทรสาร : 02-473-7000 ต่อ 5000

47

047

ชมรมฮอกกี้ตำบลนาหนองม้า 

สามัญ

ชมรมฮอกกี้ตำบลนาหนองม้า 

29 Aug 11

วันที่ 31 ธ.ค.

เทศบาลตำบลนาหนองม้า 

 

 

อำนาจเจริญ

 

อำนาจเจริญ

 

ของทุกปี

หมู่ที่ 7 ต.นาหนองม้า อ.เมือง 

 

 

 

 

 

 

 

จ.อำนาจเจริญ 37000

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 045-540-211

48

048

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนเทศบาล 1 

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนเทศบาล 1 

1 Sep 11

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง

 

 

นาเริ่งราษฎร์บำรุง 

 

นาเริ่งราษฎร์บำรุง 

 

ของทุกปี

เลขที่ 2 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค

 

 

 

 

 

 

 

อ.หนองแค จ.สระบุรี  18140

 

 

 

 

 

 

 

โทรสาร : 036-380-735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

049

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนกระสังพิทยาคม

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนกระสังพิทยาคม

14 Oct 11

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนกระสังพิทยาคม

 

 

ประธาน : นายสรวิศน์  นพพงศ์สิริเดช

 

ประสานงาน : นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์

 

ของทุกปี

เลขที่ 418 หมู่ 9 ต.กระสัง อ.กระสัง 

 

 

โทรศัพท์ : 088-470-6381

 

โทรศัพท์ : 089-684-1070

 

 

จ.บุรีรัมย์  31160

 

 

 

 

ประสานงาน : นายโอภาส บุญแย้ม

 

 

โทรสาร : 044-691-036

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 081-360-6739

 

 

 

50

050

ชมรมกีฬาฮอกกี้ศรีสะเกษ

สามัญ

ชมรมกีฬาฮอกกี้ศรีสะเกษ

22 Oct 12

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

 

 

ประธาน : น.พ. จาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์

 

ประสานงาน : นายบุญช่วย  จันทร์ประสิทธิ์

 

ของทุกปี

1 หมู่ที่ 11 ถ.กันทรลักษณ์ - นาห่อม

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 085-764-8272

 

 

ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

33110

51

051

ชมรม Red Angels

สามัญ

ชมรม Red Angels

20 Jan 13

วันที่ 31 ธ.ค.

218/44 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด

 

 

ประธาน : นายจิตโรจน์  แสงทวีป

 

ประสานงาน : นายจิตโรจน์  แสงทวีป

 

ของทุกปี

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 080-214-6669

 

 

 

52

052

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

20 Jan 13

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประสานงาน : นายคำรณ  ม่อมดี

 

ของทุกปี

เลขที่ 153 หมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล

 

 

(นายคำรณ  ม่อมดี)

 

โทรศัพท์ : 089-270-5984

 

 

จ.อุตรดิตถ์  53210

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 055-453-416

53

053

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยบูรพา

สามัญ

ชมรมฮอกกี้มหาวิทยาลัยบูรพา

20 Jan 13

วันที่ 31 ธ.ค.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

 

 

 

ประสานงาน : นายเชิดชัย  ชาญสมุทร

 

ของทุกปี

169  ถ. ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข 

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 081-696-9686

 

 

อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131

54

054

สโมสรโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

สามัญ

สโมสรโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

4 Apr 13

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประสานงาน : นายวุฒิโส คงผอม

 

ของทุกปี

70 หมู่ 10 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 

 

 

(นายสุชาติ  ปรีดิ์เปรม)

 

โทรศัพท์ : 081-858-6248

 

 

จ.ประจวบคีรีขันธ์  77210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

055

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

สามัญ

ชมรมฮอกกี้โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

 

วันที่ 31 ธ.ค.

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

 

 

ประธาน : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประสานงาน : 

 

ของทุกปี

4/2  หมู่ 4  ต.วังเมือง  อ.ลาดยาว

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 

 

 

จ.นครสวรรค์  60150

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์ :